گل اول ختافه به بارسلونا توسط ماتا

گل اول ختافه به بارسلونا توسط ماتا از روی نقطه پنالتی در دقیقه 57 ختافه 1 - بارسلونا 0

بازدید : ۲

ادامه مقاله ....

گل اول ختافه به بارسلونا توسط ماتا